ArcGIS Archive

Select By Location ใน ArcGIS

Select By Location ใน ArcGIS นี้ จะเป็นเรื่องการเลือกโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือ location หรือ การใช้ shapefile คนละเลเยอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ "เลือก" ตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเลเยอร์อื่น

Attribute Table ใน ArcGIS

Attribute Table คือ ข้อมูลเชิงบรรยายใน GIS ที่จะทำงานควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ Spatial

แปลงตารางเมตรเป็นไร่-งาน-ตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS

ถ้าเราได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรมา จะแปลงตารางเมตรเป็นไร่-งาน-ตารางวา โดยใช้ Excel ArcGIS หรือ QGIS

Web Map Service

Web Map Serviceเป็นรูปแบบการแสดงแผนที่ หรือ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน

แปลง Shapefile เป็น KMZ แล้วคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก โดยลักษณะงานที่ทำ มักจะสร้าง Shapefile ใน ArcGIS และได้แปลงไฟล์เป็น KMZ เพื่อใช้ใน Google Earth

Indian 1975 และ WGS 84

Indian 1975 จะแปลงให้เป็น WGS 84 หรือ (WGS 1984) จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ปัญหานี้มีคนถามมานานแล้วและพบว่าปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ การแปลงค่าพิกัด ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไป

Invalid Geometry

Invalid Geometry เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ GIS ที่หลายคนมองข้ามไป Geometry ก็คือรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตของ Feature ที่สร้างขึ้น พูดง่าย ๆ Geometry ก็คือ จุด (Point) เส้น

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS

เปรียบเทียบข้อมูลใน ArcGIS ระหว่าง field 2 field ใน Attribute Table เพื่อตรวจสอบอย่างง่าย

ภาษาไทย ใน ArcGIS

ภาษาไทย ใน ArcGIS เป็นปัญหาจุกจิก เพราะข้อมูลจากหลายแหล่ง ดันใช้ encoding ไม่เหมือนกัน อักขระภาษาไทยเรามีการเข้ารหัสหลายแบบ

การคำนวณเนื้อที่ Polygon

การคำนวณเนื้อที่ Polygon ของ shapefile ใน ArcGIS เป็นเรื่องง่ายดาย เพียงคลิกไม่กี่ครั้งก็ได้แล้ว