Statistics

Mode ใน Excel

Mode ใน Excel เป็นการใช้ฟังก์ชัน mode เพื่อหา ฐานนิยม หรือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำออกมาเพื่อใช้กับตัวเลขเท่านั้น แต่เราสามารถพลิกแพลงเพื่อใช้หาคำ หรือ ข้อความ ได้เช่นกัน

Median

Median ภาษาไทยใช้คำว่า มัธยฐาน คือ ค่ากลาง เป็นวิธีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง ใช้อธิบายข้อมูลที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน

ค่าเฉลี่ย – Mean, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS

ค่าเฉลี่ยนี้สามารถคำนวณใน excel ง่าย ๆ โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE การหาค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งสามัญที่มีการคำนวณบ่อยมากอย่างหนึ่ง เช่น ค่าเฉลี่ยเวลาทำงานของพนักงาน ค่าเฉลี่ยเงินเดือน ฯลฯ ในทางคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย (average) นี้เรียกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) หรือ จะเรียกสั้น ๆ ว่า ค่า mean

สถิติเชื่อถือไม่ได้

สถิติเชื่อถือไม่ได้ ? อันนี้จั่วหัวเรียกแขกไปยังงั้นเอง ว่ากันว่า เวลาเราเห็นข้อมูลทางสถิติเรามักเชื่อโดยไม่รู้ตัว เหมือนกับว่า เฮ้ย เขาทำสถิติออกมาแล้ว เป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้ ทั้งที่เราไม่ได้ดูที่มาและวิธีการสำรวจและคำนวณข้อมูลด้วยซ้ำ