Format Archive

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้

Custom Number Formats ใน Excel

Custom Number Formats ใน Excel เป็นการกำหนดรูปแบบของตัวเลขในแบบที่เราต้องการ ความจริงการทำงานโดยทั่วไป Excel ให้รูปแบบการกำหนดตัวเลข หรือ Number Formats มาหลากหลายพอประมาณอยู่แล้ว