Format

ใส่เลข 0 ข้างหน้า (Excel / Access)

ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งถามวิธีใส่เลข 0 ข้างหน้าตัวเลขให้ครบหลัก อย่างเช่น อยากได้ 2 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 อยากให้เป็น 01 02 03 หรืออาจจะอยากได้ 3 หลัก ถ้าเป็น 1 2 3 ก็จะให้เป็น 001 002 003 แบบนี้เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าท่านผู้นั้นจะต้องทำ Lookup สองตารางเข้าด้วยกัน แต่มีฟิลด์หนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นตัวเชื่อม ตารางหนึ่งบันทึกมาในรูปแบบข้อความ เวลาเป็นเลขหลักเดียว เขาจะเพิ่ม 0 เข้าไปข้างหน้า แต่อีกตารางหนึ่ง จะเป็นตัวเลข เมื่อนำมา lookup จะไม่เจอกัน

Custom Number Formats ใน Excel

Custom Number Formats ใน Excel เป็นการกำหนดรูปแบบของตัวเลขในแบบที่เราต้องการ ความจริงการทำงานโดยทั่วไป Excel ให้รูปแบบการกำหนดตัวเลข หรือ Number Formats มาหลากหลายพอประมาณอยู่แล้ว