ChatGPT

ChatGPT เป็นบ็อตอัจริยะที่มีคนพูดถึงกันค่อนข้างมาก จนอดใจไม่ได้ ของลองเล่นดูสักหน่อย โดยจะให้ ChatGPT ช่วยเขียนโค้ดไพธอนง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนมาก ดูซิว่าผลจะเป็นอย่างไร

Continue ReadingChatGPT

ราคาประเมินที่ดิน ในเว็บกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดิน มีการอัปเดตราคาใหม่ ผู้รับผิดชอบก็คือกรมธนารักษ์ จึงจะลองไปใช้งานเว็บไซต์กรมธนารักษ์ในหน้าที่ให้ค้นหาราคาประเมินที่ดินกัน

Continue Readingราคาประเมินที่ดิน ในเว็บกรมธนารักษ์

Check Harddisk

Check Harddisk เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราทำงานได้ราบรื่นขึ้น

Continue ReadingCheck Harddisk

Merge Shapefile

Merge คือการรวมชั้นข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ให้ออกมาเป็น ชั้นข้อมูลใหม่ เครื่องมือนี้จะคล้ายกับ Append ความแตกต่างเดียวที่มีคือ จะเป็นการสร้างชั้นข้อมูลใหม่ขึ้นมา ถ้าเป็น Append จะเป็นการผนวกเข้าไปที่ชั้นข้อมูลใดชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีอยู่แต่เดิม

Continue ReadingMerge Shapefile

Append (ArcGIS Pro)

Append ใน ArcGIS และ QGIS คือการผนวกชั้นข้อมูล (ตั้งแต่ 1 ชั้นข้อมูล) เข้าไปรวมในชั้นข้อมูลเป้าหมายที่มีอยู่ ชั้นข้อมูลที่จะนำเข้าไปผนวก จะเป็น ตาราง เชปไฟล์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ซอฟต์แวร์รองรับ

Continue ReadingAppend (ArcGIS Pro)

Repair Geometry

Repair Geometry เพื่อเตรียม shapefile หรือ feature class ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะทำให้คำนวณได้ผลลัพะ์ที่ผิดพลาด หรือ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

Continue ReadingRepair Geometry

Python Input

Python Input นี้จะกล่าวถึงการรับข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป หรือ การเขียนโค้ดเพื่อให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้

Continue ReadingPython Input

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ (Excel)

บันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้มีวันและเวลาบอกว่า เป็นการแก้ไขล่าสุด ณ วัน เวลาใด

Continue Readingบันทึกเวลาแก้ไขอัตโนมัติ (Excel)