Text to Columns Archive

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

เอา text เข้า excel

เอา text เข้า excel วิธีไหนสะดวก รวดเร็วที่สุด? ถ้าเจอคำถามนี้มักจะบอกไปว่า ให้ copy text นั้นวางลงใน Excel สะดวกที่สุด!

แยกข้อความ ใน Excel

แยกข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะข […]

Text to Columns

ฟังก์ชัน “ข้อความเป็นคอลัมนส์” (Text to Columns) เป็นฟังก์ชันแยกข้อความเป็นส่วน ๆ แยกไปอยู่คนละคอลัมน์ตามที่เรากำหนด ซึ่งจะมีสองแบบคือ การแบ่งคอลัมน์โดยใช้อักขระคั่น (delimiter) กับ แบ่งข้อความคงที่ตามความกว้าง (จำนวน) ของตัวอักษร (fixed