แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

Continue Readingแยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

Text to Columns

ฟังก์ชัน “ข้อความเป็นคอลัมนส์” (Text to Columns) เป็นฟังก์ชันแยกข้อความเป็นส่วน ๆ แยกไปอยู่คนละคอลัมน์ตามที่เรากำหนด ซึ่งจะมีสองแบบคือ การแบ่งคอลัมน์โดยใช้อักขระคั่น (delimiter) กับ แบ่งข้อความคงที่ตามความกว้าง (จำนวน) ของตัวอักษร (fixed width)

Continue ReadingText to Columns