Reference

การอ้างอิงตำแหน่งแบบ A1 Notation

ระบบการอ้างอิงตำแหน่งแบบ สัญกรณ์ A1 – A1 Notation จะเป็นมาตรฐานตั้งต้นสำหรับ Excel และซอฟต์แวร์ประเภทตารางคำนวณอื่น ๆ

การอ้างอิงตำแหน่ง ใน Excel

การอ้างอิงตำแหน่ง หรือ Reference ใน Excel เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมาก เพราะการใช้สูตรหรือฟังก์ชันต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการอ้างอิงตำแหน่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิง Cell หรือ Range ก็ตาม

Scroll to top