MIN Archive

แยกตัวเลขจากข้อความ

แยกตัวเลขจากข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วิธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย

แยกข้อความ ใน Excel

แยกข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อความที่ต้องการแยกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีตั้งแต่การใช้วีธีง่าย ๆ ไปจนถึงใช้สูตรค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย แล้วแต่ว่าโจทย์ที่ให้มามีรูปแบบอย่างไร