Merge Shapefile

Merge คือการรวมชั้นข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ให้ออกมาเป็น ชั้นข้อมูลใหม่ เครื่องมือนี้จะคล้ายกับ Append ความแตกต่างเดียวที่มีคือ จะเป็นการสร้างชั้นข้อมูลใหม่ขึ้นมา ถ้าเป็น Append จะเป็นการผนวกเข้าไปที่ชั้นข้อมูลใดชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีอยู่แต่เดิม

Continue ReadingMerge Shapefile