LEN Archive

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

แยกข้อความ ใน Excel

แยกข้อความ ใน Excel ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะข […]