Function Archive

Function Text

Text function นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แต่เมื่อไม่นานวันที่ผ่านมา พบว่าการใช้ฟังก์ชัน TEXT นี้ก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน

Mode ใน Excel

Mode ใน Excel เป็นการใช้ฟังก์ชัน mode เพื่อหา ฐานนิยม หรือ ค่าที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำออกมาเพื่อใช้กับตัวเลขเท่านั้น แต่เราสามารถพลิกแพลงเพื่อใช้หาคำ หรือ ข้อความ ได้เช่นกัน

Median

Median ภาษาไทยใช้คำว่า มัธยฐาน คือ ค่ากลาง เป็นวิธีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง ใช้อธิบายข้อมูลที่แบ่งข้อมูลตัวอย่าง หรือประชากร หรือการแจกแจงความน่าจะเป็น สามารถหาได้โดยการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อยก็ได้) แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นค่ามัธยฐาน

ค่าเฉลี่ย – Mean, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS

ค่าเฉลี่ยนี้สามารถคำนวณใน excel ง่าย ๆ โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE การหาค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งสามัญที่มีการคำนวณบ่อยมากอย่างหนึ่ง เช่น ค่าเฉลี่ยเวลาทำงานของพนักงาน ค่าเฉลี่ยเงินเดือน ฯลฯ ในทางคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย (average) นี้เรียกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

การใช้ if ifs ใน excel

การใช้ if ใน excel เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่าย เพราะมีแค่ “ใช่” กับ “ไม่ใช่” เท่านั้น ถ้า “ใช่” ก็ไปทำอย่างหนึ่ง ถ้า “ไม่ใช่” ก็ทำอีกแบบหนึ่ง

แยกชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม

แยกชื่อ นามสกุล จากที่อยู่ในคอลัมน์เดียว ให้ออกมาเป็น 3 คอลัมน์ คือ -คำนำหน้านาม -ชื่อ -นามสกุล โดยใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน excel

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ ใน Excel มีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่ใช้บ่อย จะเป็นฟังก์ชัน #DateDIf, Today, Days และ #NetWorkDays

การปัดเศษ

การปัดเศษ ด้วยฟังก์ชันใน Excel มีหลายวิธี จะว่าไป Excel ก็ทำฟังก์ชันมาช่วยสนับสนุนการทำงานให้ง่ายขึ้น ขณะที่ผู้ใช้งานอย่างเราก็เริ่มงงว่า ฟังก์ชันมันก็ดูคล้าย ๆ กัน จะทำแยกออกมาทำไม อย่างเช่นเรื่องการปัดเศษนี่แหละ มีทั้ง Floor Round

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ ใน Excel

เปรียบเทียบข้อมูล 2 ลิสต์ หรือ เปรียบเทียบ 2 คอลัมน์ หรือ 2 ตาราง ว่ามีข้อความใดที่ตรงกันหรือรายการใดไม่ตรงกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ ตรวจสอบได้หลายวิธีอยู่เหมือนกัน

XLookup

XLookup เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ทำหน้าที่คล้าย VLookup รวมกับ HLookup ถ้าใครยังใช้ Excel เวอร์ชันเก่า ๆ อยู่จะยังใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ โดยฟังก์ชันนี้ได้ทำลายข้อจำกัดของ VLookup หลายประการ