CONCATENATE Archive

Copy File ไปแต่ละ Folder ทีละมาก ๆ

Copy File ไปแต่ละ Folder ต่าง ๆ ทีละมาก ๆ นี้จะทำโดยใช้คำสั่ง DOS ใน Command Prompt แต่จะใช้ Excel มาช่วยในการจัดการรายชื่อและเขียนคำสั่ง

Join Excel กับ QGIS

join excel กับ qgis หรือจะเป็น Access กับ QGIS (หรือ ArcMap) ทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก

Rename File ทีละมาก ๆ

Rename File แต่ถ้าชื่อไฟล์เดิมไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ก็ต้องอาศัย Excel เป็นตัวช่วย