Select By Location ใน ArcGIS

Select By Location ใน ArcGIS นี้ จะเป็นเรื่องการเลือกโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้ง หรือ location หรือ การใช้ shapefile คนละเลเยอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ "เลือก" ตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเลเยอร์อื่น

Continue ReadingSelect By Location ใน ArcGIS

ตารางเมตรเป็นตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS

ถ้าเราได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรมา จะแปลงตารางเมตรเป็นตารางวา โดยใช้ Excel ArcGIS หรือ QGIS

Continue Readingตารางเมตรเป็นตารางวา ด้วย Excel, ArcGIS หรือ QGIS