Algorithm Archive

Flowchart

Flowchart หรือ “ผังงาน” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยจัดการ Algorithm โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อให้คนอื่นเข้าใจแนวคิดได้ง่าย เล่ากันว่า การออกแบบผังงานเกิดขึ้นมานานแล้ว ย้อนกลับไปได้ถึงปี พ. ศ. 2488 โดย John Von Neumann

Algorithm

Algorithm คือ “การแก้ปัญหา” หรือ Problem Solving ดังนั้นจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเข้าใจง่าย ซึ่งวิธีการเขียนนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการคิด ไม่ได้ขึ้นอยู่การเขียนโปรแกรมใด ๆ