You are currently viewing คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

ทำความรู้จักคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือ database ก่อนเริ่มเรียนรู้เรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูล

Building Your Foundation:

Essential Concepts of Database Design

Database:

คือข้อมูล ที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในระบบอิเล้กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบ จัดการปรับปรุงแก้ไข และเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Database Management System (DBMS):

ซอฟต์แวร์ที่ให้อินเทอร์เฟซสำหรับการโต้ตอบกับฐานข้อมูล อำนวยความสะดวกในการสร้าง แก้ไข และจัดการฐานข้อมูล  ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server และ SQLite

Table:

กลุ่มข้อมูลที่จัดระเบียบเป็นแถวและคอลัมน์ (row – columns) แต่ละแถวแสดงระเบียน (record) และแต่ละคอลัมน์แสดงถึงฟิลด์ (Field) หรือแอตทริบิวต์ (Attribute)

Record:

ระเบียน – ชุดข้อมูลสมบูรณ์ซึ่งแสดงเอนทิตี (entity) เดียว เช่น บุคคล ผลิตภัณฑ์ 

Field:

ฟิลด์ หรือ คอลัมน์ ภายในตาราง แสดงถึงคุณลักษณะหรือลักษณะของเอนทิตี

Primary Key:

ตัวระบุสำหรับแต่ละระเบียนในตาราง ที่จะไม่ซ้ำกันในฐานข้อมูล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแต่ละบันทึกสามารถระบุและเข้าถึงได้โดยไม่ซ้ำกัน

Foreign Key:

เขตข้อมูลในตารางที่อ้างอิงถึงคีย์หลักในตารางอื่น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองตาราง

Index:

โครงสร้างข้อมูลที่ปรับปรุงความเร็วของการดำเนินการดึงข้อมูลบนตารางฐานข้อมูล มักถูกสร้างขึ้นในหนึ่งคอลัมน์ของตาราง

Entity-Relationship Diagram (ERD): 

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ตาราง) ในฐานข้อมูลด้วยภาพ ซึ่งใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างและการไหลของข้อมูล

Transaction: 

งานที่ต้องทำให้เสร็จทั้งหมดหรือไม่ทำเลย เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล มักเกี่ยวข้องกับการดำเนินการฐานข้อมูลหลายรายการ เช่น การอัปเดตหลายตารางในลักษณะที่ประสานกัน

Query: 

Query หรือแบบสอบถามเป็นการร้องขอข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยทั่วไปจะเขียนด้วยภาษาคิวรีฐานข้อมูล เช่น SQL

SQL (Structured Query Language – ภาษาแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง):

ภาษาเฉพาะโดเมนที่ใช้สำหรับการจัดการและจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น อัปเดต และจัดการข้อมูลได้

Normalization:

กระบวนการจัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งตารางที่ใหญ่ขึ้นออกเป็นตารางที่เล็กลงและเกี่ยวข้องกัน

Denormalization:

กระบวนการรวมตารางที่ได้รับการทำให้เป็นมาตรฐาน มักทำเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบางสถานการณ์

Schema:

Schema หรือโครงสร้างที่กำหนดการจัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล ประกอบด้วยตาราง เขตข้อมูล ความสัมพันธ์ และข้อจำกัด

Relational Database:

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นฐานข้อมูลประเภทหนึ่งที่จัดระเบียบข้อมูลลงในตารางที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน มันเป็นไปตามหลักการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

NoSQL:

ประเภทของฐานข้อมูลที่ไม่ใช้โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบตารางแบบดั้งเดิม ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง หรือกึ่งโครงสร้าง 

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability):

หลักการพื้นฐานของธุรกรรมฐานข้อมูล: ความเป็นอะตอมมิก ความสม่ำเสมอ การแยกตัว และความทนทาน พวกเขารับประกันว่าธุรกรรมมีความน่าเชื่อถือและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลแม้ในกรณีที่ระบบล้มเหลว

Backup and Recovery

การสำรองข้อมูลและการกู้คืน เป็นกระบวนการสร้างสำเนาข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายและขั้นตอนการกู้คืนฐานข้อมูลให้อยู่ในสถานะก่อนหน้าในกรณีที่เกิดความล้มเหลว

Data Warehouse:

คลังข้อมูล เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล มันรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

Big Data

ข้อมูลมหัต หรือ ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากซึ่งไม่สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยระบบฐานข้อมูลแบบเดิม มักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่น Hadoop และ Spark

ETL (Extract, Transform, Load)

กระบวนการดึงข้อมูลจากระบบต้นทาง แปลงเป็นรูปแบบที่เหมาะสม และโหลดเข้าสู่ระบบปลายทาง เช่น คลังข้อมูล

Building Your Foundation:

Essential Concepts of Database Design